i Allerød

Seneste indlæg

Info

Abonner på blog

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Join 85 other subscribers

Love

Love for Haveforeningen ”Enghaven”

 1. Haveforeningens formål:

Haveforeningen er stiftet den 19. maj 1980 og har til formål at varetage havelejernes fællesinteresser og herunder administration og forvaltning af de bestemmelser, som hovedaftalen med Allerød kommune indebærer.

Enhver havelejer skal være medlem af foreningen og er forpligtiget til at overholde foreningens love og godkendte ordensregler samt generalforsamlingens vedtagelser.

Som optaget medlem er man pligtig til selv at gøre brug af nyttehaven, medmindre man af særlige årsager har opnået en dispensation fra bestyrelsen.

 

 1. Foreningens ledelse:

Foreningen tegnes af formand eller kasserer.

Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på 5 medlemmer, der er fordelt således:

1 formand, 1 kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige årstal.

Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal.

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med arbejdsopgaver.

 

Generalforsamlingen vælger yderligere 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 2 år ad gangen, og man afgår således skiftevis hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Valgene sker ved almindeligt stemmeflertal, og de foreslåede kandidater, der er de valgte nærmest i stemmetal, er automatisk suppleanter.

 

Formanden indkalder og leder alle bestyrelsesmøder og foranlediger de vedtagne beslutninger ført til protokols, der forsynes med bestyrelsens underskrifter.

Bestyrelsesbeslutninger er gyldige, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

Bestyrelsen har kompetence til i årets løb mellem generalforsamlingen, at afgøre eller afklare akutte opgaver, der ikke er nærmere præciseret i foreningens love eller ordensreglement.

 

Bestyrelsesmøder skal i øvrigt indkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Bestyrelsessuppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

 

 1. Regnskab og revision:

Havelejen fastsættes af generalforsamlingen. Den årlige opkrævning foretages forud – normalt inden udgangen af februar.

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, bortfalder ethvert krav på brugsret over haven. Tidligere medlemmer har ingen gældende økonomiske krav på foreningen.

Kassereren skal løbende holde regnskab og kassebeholdning ajour, og således at kassebeholdningen holdes på et minimum. Den likvide kapital er indsat på foreningens bankkonto.

Bundne deposita for have og hus kan sættes i danske værdipapirer. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

På generalforsamlingen fremlægger kassereren årsregnskabet, der forinden skal være revideret af revisorerne og godkendt med deres underskrifter.

 

 1. Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

Indkaldelsen skal indeholde:

 • Dato og sted for afholdelsen.
 • Revideret regnskab samt forslag til næste års budget.
 • Oplysning om emner og forslag, som bestyrelsen ønsker behandlet.
 • Opfordring til medlemmerne om skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen at angive, hvilke emner eller forslag, der ønskes behandlet udover de af bestyrelsen fremsatte.
 • Dagsorden skal indeholde:
 • Valg af dirigent.
 1. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 2. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 3. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af næste års kontingent.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af 1 bestyrelsessuppleant.
 7. Valg af 1 revisor samt valg af 1 revisorsuppleant (denne kun hvert andet år)
 8. Eventuelt – her kan der ikke sættes forslag under afstemning.
 9. Eventuelle ændringsforslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Indkomne forslag lægges ud på foreningens hjemmeside og slås op på opslagstavlen.

 

Afstemningsregler:

 • Samtlige afstemninger foregår ved håndsoprækning og optælles af 2 valgte stemmetællere.
 • Der kan foretages skriftlig afstemning i ganske særlige tilfælde.
 • Alle forslag vedtages ved simpelt flertal.
 • Et forslag er forkastet ved lige mange stemmer for og imod.
 • Der afgives 1 stemme pr. medlem uanset antallet af haver og kun ved personligt fremmøde.
 • Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, der afleveres til dirigenten.

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner dette formålstjenligt, eller når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen har i så fald ret til at påføre dagsordenen supplerende punkter, der ønskes behandlet samtidigt.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel, og såfremt det er på begæring af medlemmerne, skal indkaldelsen udsendes senest 2 uger efter begæringens modtagelse.

Såfremt der møder mindre end 20 af de underskrevne medlemmer frem på en af dem ønsket ekstraordinær generalforsamling, kan bestyrelsen erklære den for ugyldig.

 

 1. Foreningens opløsning:

Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, hvor dette er anført som et punkt på dagsordenen. Det kræves at 2/3 af de fremmødte stemmer for dette. Såfremt forslaget fastholdes efter manglende ja stemmer, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en godkendelse kræver simpelt flertal af de fremmødte. Et eventuelt overskud i foreningens kassebeholdning skal i så fald skænkes til Allerøds ungdomsarbejde.

 

 1. Administrationsomkostninger:

Bestyrelsen fastsætter de i forbindelse med administrationen fornødne omkostninger til formand og kasserer.

 

 1. Ændringer i love og ordensreglement:

Ændringer kan alene foretages ved beslutning på en generalforsamling

Rev.aug.2015

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Abonner på blog

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Join 85 other subscribers

View Desktop Site