i Allerød

Seneste indlæg

Info

Abonner på blog

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Join 93 other subscribers

Ordensreglement

Ordensreglement for Haveforeningen Enghaven Jan 2020

1. Generelle bestemmelser:

1.1 Området er af Allerød Kommune udlagt til nyttehaver med tilhørende grønne fællesområder.
Hvert havelod må kun anvendes som nyttehave og fremleje må ikke finde sted.
Ved indgåelse af et lejemål skal der betales depositum.
Depositum tilbagebetales ved fraflytning af haven, såfremt haven er ryddet og gravet eller fræset.
Ved fraflytning skal haven godkendes af bestyrelsen.

1.2 Alle medlemmer og deres gæster skal overholde dette ordensreglement.
Alle medlemmer skal vise hensyn.
Bestyrelsen kan udstede konkrete påbud til det enkelte medlem om forhold, der ikke er præciseret i dette ordensreglement.
Kommunen og foreningen påtager sig intet ansvar for skader og eventuelt tyveri i haveforeningen.

1.3 Færdsel med motorkøretøjer er kun tilladt på grusvejene og kun med maksimalt 15 km/t.
For af- og pålæsning er det dog tilladt at køre på græsstierne i tørre perioder.
Parkering er kun tilladt langs grusvejene ved ophold i nyttehaven. Langtidsparkering af biler er ikke tilladt.
Bestyrelsen har ansvar for vedligeholdelse af større fællesveje og grønne områder.

1.4 Alle medlemmer har pligt til at deltage i mindst 1 årlig arbejdsdag.
Ved opkrævning af den årlige haveleje vil der være pålagt kr. 100,- som vil blive udbetalt til deltagerne efter arbejdets afslutning.
I garagen findes haveredskaber, trillebøre og plæneklippere til udlån. Tingene skal returneres samme dag. Nøgle til garagen fås mod depositum hos bestyrelsen.

1.5 Det er ikke tilladt at:
– overnatte på området i skur, campingvogn, telt og lign.
– udvise støjende adfærd samt spille høj musik.
– genere naboer unødvendigt ved grillning.
– færdes i andres haver uden tilladelse.
– brænde affald i egen have.
– lade hunde gå løse på fællesområdet. Dyrenes efterladenskaber skal fjernes.
– holde dyr på området, hvilket gælder alt, der kan gå, svømme eller flyve.

1.6 Havelejere der ikke overholder ordensreglerne, kan opsiges.

2. Haverne:

2.1 Bestyrelsen er pålagt at holde opsyn med havernes tilstand.
Haveudvalget foretager havesyn 2 gange årligt, forår og efterår.
Senest 1. maj skal haverne være bearbejdet, og jorden skal være klar til dyrkning. Man kan søge bestyrelsen om tilladelse til at overskride denne dato.
Ved eftersynet om efteråret forventes det, at haverne er renset for ukrudt. Stenbunker og affald skal være fjernet.

Overholder man ikke disse regler, vil lejeren modtage en påtale fra bestyrelsen om at bringe tingene i orden inden for en frist på normalt 14 dage.
Bliver påtalen ikke efterkommet, kan lejemålet blive opsagt med 14 dages varsel.
Opsagte medlemmer har ingen krav på tilbagebetaling af leje og depositum.

2.2 Stier omkring egen have skal vedligeholdes af medlemmerne. Stierne skal være farbare i mindst 1 meters bredde.
Det er kun tilladt at etablere trådhegn i skel.

2.3 Haverne skal vedligeholdes, så naboerne undgår gener ved spredning af ukrudt.
Medlemmerne skal sikre, at planter og rødder ikke kryber ind i nabohaverne.
En kant på 25 cm fra skel skal være renholdt for ukrudt.

2.4 Mindst 50% af hele havens areal skal være udnyttet til dyrkning af afgrøder. Græs kan ikke betragtes som dyrket areal.

2.5 Skyggegivende træer og buske skal plantes mindst 2,00 meter fra skel, og højden må ikke overstige 3 meter.
Krævende vækster som f.eks. hindbær og jordskokker skal plantes mindst 2,00 meter fra skel.
Træer må kun være frugttræer.

2.6 Haveaffald af formuldende karakter skal placeres i kompostbunke i egen have.
Større grønt haveaffald skal placeres på de særligt afmærkede pladser. Græstørv skal ligeledes formuldes i egen have.
Brandbart haveaffald fra egen have skal på bålpladsen. Ved haveaffald forstås afklippede grene af buske og træer.

2.7 Der må ligge møg på fællesarealerne i perioderne marts–april og oktober–november.

2.8 Bestyrelsen vejleder i forbindelse med mus, rotter, mosegrise og muldvarpe for at sikre en ensartet indsats til gavn for alle haver.

2.9 Havelejere må ikke anvende pesticider til bekæmpelse af ukrudt. Planter med smitsomme sygdomme skal fjernes

3. Bebyggelse:

3.1 Generelt

Der skal søges om tilladelse til opførelse af alle former for bebyggelse i en have:

  • Et skur

  • En overdækket terrasse

  • Et drivhus

  • Et læhegn

  • En pergola

Der må ikke foretages regulering af terræn i forbindelse med opførelse af ovennævnte bebyggelser.

Ansøgningen skal omfatte

  • en skitse, der viser bebyggelsens udformning med mål,

  • en skitse med mål, der viser bebyggelsens placering på grunden samt

  • en kort beskrivelse af de anvendte materialer. Der må ikke anvendes murede eller støbte konstruktioner.

Skitse samt placering og materialevalg skal godkendes af bestyrelsen, inden der må bygges.

Ulovlig bebyggelse kan kræves fjernet.
I forbindelse med opsigelse/udlejning af en have gennemgår bestyrelsen haven for ulovlig bebyggelse.
Bebyggelse skal fjernes uden udgift for foreningen, hvis den ikke kan overdrages til ny lejer.

3.2 Et skur

Skuret skal placeres i et bestemt hjørne af haven. Denne placering fremgår af en tegning over området, se https://www.haveforeningen-enghaven.dk/kort.


Skuret skal placeres i en afstand af 2,50 til 3,00 m fra skel. Dog kan bestyrelsen give tilladelse til, at afstanden i visse tilfælde reduceres til mindst 1,5 m.


Skurets grundareal må højst være 4 m². Facadehøjden skal være fra 1,80 m og op til en største højde på taget af 2,10 m. Tagudhænget må højst være på 30 cm.


Skuret skal udføres i træ.

Vælger man at male skuret, skal man vælge en maling i serien ”Klassiske, udendørs farver”. Se https://www.haveforeningen-enghaven.dk/links.

Når bestyrelsen har godkendt byggeansøgningen, skal der betales et depositum. Ved godkendt fraflytning tilbagebetales dette.


Ved udlejning af have med eksisterende skur, skal den nye lejer indbetale et depositum for skuret.


Medlemmer, som planlægger at foretage væsentlige ændringer af eksisterende bebyggelse, skal indsende en ansøgning til byggeudvalget efter samme retningslinjer, som ved ny bebyggelse.

3.3 En overdækket terrasse

En overdækket terrasse skal have mindst 1 helt åben langside året rundt.
Der må opføres en overdækket terrasse enten bygget sammen med et skur eller i stedet for et skur.
En overdækket terrasse skal overholde de samme regler som for et skur, dog må størrelsen være op til max. 6 m².

3.4 Et drivhus

Et drivhus må højst være 10 m2. Det skal placeres mindst 1,5 meter fra skel. Max. højde 2,60 m. Drivhuset skal opføres med metal/aluminiumsprofiler.

3.5 Et læhegn

Max. højde 1,50 m. Afstand fra skel skal være mindst lige så stor som højden. Vælger man at male læhegnet, skal man vælge en maling i serien ”Klassiske, udendørs farver”. Se http://www.haveforeningen-enghaven.dk/links.

3.6 Andet

Flytbare genstande, en bænk, en værktøjskasse eller et legehus skal ikke godkendes på forhånd. Et legehus må højst være 1,20 cm højt, og må ikke være til gene for naboerne.

Det er tilladt at opsætte en flagstang af max. 4 meters højde. Der må kun flages i henhold til gældende flagreglement.

4. Vandingsregler:

Der må altid vandes med kande.

Vanding med slange og spreder er tilladt hver dag i tidsrummet kl. 05 – 10 og igen kl.17 – 23. Der skal altid bruges spreder for at opretholde et rimeligt vandtryk i hele haveforeningen. Når der vandes med spreder, skal vandingen være under konstant overvågning.

Spar altid på vandet og sørg for, at børn ikke leger med det.

Det er ikke tilladt at koble stikledninger, haner eller andre installationer til haveforeningens vandledningsnet.

5. Toilet:

Ved benyttelse af toilettet skal der foretages rengøring efter brug.
Toilettet skal være aflåst og kan benyttes med samme nøgle som benyttes til garagen.
Nøgle udleveres hos bestyrelsen mod betaling af et depositum

View Desktop Site