i Allerød

Seneste indlæg

Info

Abonner på blog

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Slut dig til 81 øvrige tilmeldte

Referat af generalforsamling torsdag den 1. februar 2018, kl. 19.00 – 21.00

Haveforeningen Enghaven
Formand Lars Ebbesen
Ligustervangen 23, 3450 Allerød
2398 9204, lars@bumble.dk
www.haveforeningen-enghaven.dk

 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere

2) Bestyrelsens beretning ved formanden, herunder beretning fra udvalgene

Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Budget
Herunder forslag til kontingent og budget for år 2018
a.Forslag til forhøjelse af kontingent fra 3 kr/m2 til 3,50 kr.
b. Forhøjelse af depositum for have fra 500 kr til 800 kr og for hus fra 400 kr til 500 kr.
Forslag fra bestyrelsen
Forslag om nye reviderede ordensregler.

Forslag fra medlemmerne
Formanden skal have modtaget medlemmernes forslag senest 11/1 2018

7. Valg
På valg
Lars Ebbesen (formand), villig til genvalg
Kirsten Lorentzen, bestyrelsesmedlem, villig til genvalg
Karen Bisgaard, bestyrelsessuppleant, ikke villig til genvalg
Vibeke Lodberg, revisor, villig til genvalg
Jørn Dinesen, revisorsuppleant, villig til genvalg

Eventuelt

1. Valg af dirigent.
Formand, Lars Ebbesen bød velkommen og foreslog Aage Bliddal som dirigent. Aage Bliddal blev enstemmigt valgt som dirigent.
Som stemmetællere blev valgt Astrid (26g) og Erik (19e).

2.Bestyrelsens beretning for 2017 i Haveforeningen-Enghaven.
Medlemmerne i haveforeningen vil sikkert huske året 2017 med det dårlige havevejr. Juni blev den vådeste og solfattigste juni siden 2012. Juli endnu mere våd og den solfattigste sommer med ganske få solskinstimer. Ved en del lejligheder i alle tre sommermåneder var der kraftig regn, skybrud og Indimellem meget blæsende. 
Om det skyldes vejret eller overraskelsen over hvor meget det kræver af tilstedeværelse i haven for at kunne opnå gode resultater- det ved vi ikke; men vi har haft forholdsvis mange opsagte haver, der enten er opsagt af havelejer eller af foreningen. Der har i hele året været 25 haveskift. Der var ved årets slutning 16 ledige haver og 15 kommende havelejere på venteliste.

Når vi opsiger lejemål sker det efter at lejer har modtaget adskillige skriftlige påbud for at rette ting, som ikke overholder vores ordensregler og har fået tilbud om hjælp, hvis man har svært ved at forstå reglerne. De fleste opsagte haver har krævet maskiner og mange timers arbejde for retablering på grund af misligholdelse, inden vi har kunnet tilbyde haverne til nye lejere. I en stor del af disse haver har der ikke været mange afgrøder; men masser af græsser og andet ukrudt, som vejret har sørget for at give maksimale betingelser. Det kan åbenbart været svært at læse vedtægter og ordensregler og definere en nyttehave; men det er nok ikke en ukrudtsmark, bygge vandbassin, opsætte trampolin, grave kanaler og opsætte lukket hegn omkring haven, som er noget af det værste vi har set i den forløbne sæson. Desuden foretager nogle udvidelser af skur og overdækket terrasse, der bliver lukket med vægge af plast og andet materiale samt vinduer. Alt sammen uden at søge tilladelse som ordensreglerne foreskriver.

Vi bidrager hver især som havelejer til at hele foreningens areal fremtræder pænt og vedligeholdt og det kan vi kun når den enkelte følger ordensreglerne og selv bidrager med en have, der er dyrket og fremstår pæn og indbydende.
Det har været meget arbejdskrævende for bestyrelsens medlemmer at få de enkelte medlemmer til at få deres haver bragt i orden, så de opfylder kravene til havens brug og beskaffenhed. Vi har måttet opsige flere lejemål end tidligere, fordi de pågældende havelejere ikke efter gentagne henvendelser har reageret ved at bringe have eller bygninger i orden i henhold til foreningens ordensreglement. Det belaster foreningen økonomisk, fordi det indbetalte depositum ikke er stort nok til at dække omkostninger ved reetablering.
Økonomien er presset af genoprettelse af misligholdte haver, og derfor fremsætter vi et forslag til kontingentforhøjelse.

I forbindelse med vores arbejde som ansvarlig bestyrelse for at sikre, at haverne på alle måder fremstår som nyttehaver som beskrevet i vedtægter og ordensregler, er vi i forbindelse med opsigelser blevet mødt med personlige trusler, trusler via e-mail samt trusler om at melde foreningen til politi eller advokat.
Derfor har bestyrelsen valgt at gennemgå ordensreglerne med henblik på at gøre de enkelte punkter nemmere at finde og fremstå med et moderne og mere præcis sprog, som vi håber vil være til gavn for både den enkelte havelejer og bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag til reviderede ordensregler er et selvstændigt punkt på denne dagsorden.

Den megen regn i hele sæsonen har betydet en stor besparelse på forbruget af vand, også selvom der i november blev opdaget en læk på vandledningen. Peter, vores kasserer, fandt lækken og fik vandledningen gravet fri og lavet et hul på 4 m i længden, købte materialer, fik repareret den utætte vandledning og efterfølgende udført en godkendt trykprøvning. Efterfølgende fik han vores ”gravemand” til at dække hullet. Til gengæld betød den megen regn et forøget forbrug af brændstof til havens maskinpark til græsslåning, fræsning og fjernelse af rigtig meget ukrudt i opsagte haver.

Til Sankt Hans blev bålet tændt kl. 21 af Aage Bliddal og Jeppe, og de næsten 100 fremmødte sang og hyggede sig med øl og vand. Alt forløb fint. Forinden havde Aage sammen med en vognmand gjort bålet klar. Undersøgt for dyr og stablet brændet. Og som sædvanligt var der en heks på toppen. Tak til Aage, Annie og til Jeppe, der tog den sene brandvagt.
Fælles-arbejdsdagen.
Den årlige arbejdsdag. De deltagende medlemmer fik fyldt de værste huller på foreningens vejareal, klippet hegn, lagt nyt tag på pavillonen ved bålpladsen, malet garagen, rengjort toilettet samt fjernet diverse affald på foreningens fællesarealer. Og der blev ligeledes udført diverse andre små opgaver. Efter indsatsen var der vand, øl og grillede pølser til deltagerne. Tak til jer!

Der er ansøgt og godkendt opførelse af 2 skur, 5 drivhuse og 2 overdækkede terrasser i 2017 i haveforeningen.
Flertallet, der søger om byggetilladelse, ansøger med korrekte mål og fine skitser, men det sker, at man glemmer at ansøge før byggeri eller at ansøgningen er mangelfuld og ikke kan godkendes. Desværre ser vi også, at man efter godkendelsen kan finde på at lægge lidt til i højden og siderne. Det er skal så efterfølgende laves om, inden endelig godkendelse gives, hvilket er ærgerligt for havelejeren. Derfor er det vigtigt at holde sig til regulativerne i ordensreglerne. Vi har efter adskillige påbud og henvendelser gennem året om den manglende udførelse af fremsatte påbud vedrørende lejemålet opsagt lejemålet på 2 haver.
Kommunens rottefænger er for øjeblikket på arbejde i Haveforeningen. Der er desværre fundet rotter i foreningens garage samt i flere haver under skur, terrasse og drivhus. Hvis nogen opdager rotter i egen eller nabohaven, skal man kontakte kasserer Peter Bregnedal.

Under den efterfølgende debat fortalte formanden, hvor svært det var at få opsagte havelejere til at forlade haver; vi er blevet truet med politi og advokat. En påstår, at han aldrig har modtaget e-mail, almindelige breve og senere anbefalede breve som blev nægtet at modtage. Vi forsøger at lovliggøre haver og huse ved fraflytning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kassereren gennemgik årets regnskab, der viste en kassebeholdning på 3.368,24 kr. Vi har haft store udgifter i 2017. Vandregningen var 7.000 større end året før; vi har brugt for 4.000 kr benzin på grund af det våde år. 4.000 kr et nyt tag på skuret ved bålpladsen og 6.800 kr til nye vandhaner. Regnskabet blev godkendt.

4. Budget.
Budgettet for 2018 blev godkendt. Kontingentet er ændret til 3,50 kr./M².
Depositum for have ændret til 800 kr og depositum for hus ændret til 500 kr.

5. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen fremlagde deres forslag til et nyt ordensreglement, som blev godkendt med 2 små ændringer.

6. Forslag fra medlemmerne.
Der var ingen forslag fra medlemmerne.
 
7. Valg.
Henriette Poppenbøll Hansen, have 27d, blev valgt som bestyrelsessuppleant i stedet for Karen Bisgaard.

Bestyrelsen består herefter af:

Lars Ebbesen (have 26e) formand
Peter Bregnedal (have 15g) kasserer
Jan Juul (have 24e) bestyrelsesmedlem
Birgit Christensen (have 8a) bestyrelsesmedlem
Kirsten Lorentzen (have 27a), bestyrelsesmedlem
Henriette Poppenbøll Hansen (have 27d), bestyrelsessuppleant
Niels Villumsen (have 7a) bestyrelsessuppleant
Vibeke Lodberg (have 20b), revisor
Aage Bliddal (have 25a), revisor
Jørn Dinesen (have 5f), revisorsuppleant

8. Eventuelt
De fremmødte medlemmer takkede for at Ordensreglerne var blevet forenklet og lettere at finde rundt i. Vi har brug for en bålvagt mere udover Jeppe til Sct. Hansbålet, Kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret.

Afslutning ved formanden
Mange tak til vores dirigent, Aage Bliddal, for endnu en gang at have ført os sikkert gennem generalforsamlingen. Jeg vil gerne takke alle bestyrelsesmedlemmer og tidligere bestyrelsesmedlem for et rigtig godt samarbejde.
Lars Ebbesen

Aage Bliddal
Dirigent

Årets arbejdsdag bliver afholdt lørdag den 26. maj fra kl 10.00 med frokost ved 12-tiden.
Kontingentet for 2018 bedes indbetalt på vedlagte girokort senest
 

Onsdag den 28. februar 2018
Du kan betale via netbank, på reg. 1551 konto 438 9026, skriv venligst havenummeret under meddelelser.
Hvis du ikke ønsker have i år, bedes du straks give kassereren besked, således at haven kan blive udlejet til en fra ventelisten.
Der bliver igen indkøbt kunstgødning og miljøfrø, som sælges til indkøbspriser. Dette kommer hjem sidst i marts; det er ikke nødvendigt at forudbestille. Kontakt et bestyrelsesmedlem ude i haven, eller send en e-mail til Peter@haveforeningen-enghaven.dk eller ring på 4261 0003.

Skriv et svar

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Abonner på blog

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Slut dig til 81 øvrige tilmeldte

View Desktop Site