i Allerød

Seneste indlæg

Info

Abonner på blog

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Slut dig til 81 øvrige tilmeldte

Referat Fra Generalforsamlingen 2019

Haveforeningen Enghaven

Formand Lars Ebbesen

Ligustervangen 23, 3450 Allerød

2398 9204, bestyrelsen@haveforeningen-enghaven.dk

www.haveforeningen-enghaven.dk

Før generalforsamlingen fortalte fhv. ekspeditionssekretær Tony Andersen om starten på haveforeningen.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere

  1. Bestyrelsens beretning ved formanden, herunder beretning fra udvalgene

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

  1. Budget

Herunder forslag til kontingent og budget for år 2019.

  1. Forslag fra bestyrelsen, se bagsiden

  1. Forslag fra medlemmerne

Formanden skal have modtaget medlemmernes forslag senest 9/1 2019

7. Valg

Lars Ebbesen, formand, ikke på valg

Peter Bregnedal, kasserer, villig til genvalg

Birgit Christensen, bestyrelsesmedlem, villig til genvalg

Kirsten Lorentzen, bestyrelsesmedlem, ikke på valg

Niels Villumsen, bestyrelsessuppleant, ikke på valg

Jan Juul, bestyrelsesmedlem, ikke villig til genvalg

Niels Villumsen, bestyrelsessuppleant, villig til genvalg

Aage Bliddal, revisor, villig til genvalg

  1. Eventuelt

1. Valg af dirigent.

Formand, Lars Ebbesen bød velkommen og foreslog Aage Bliddal som dirigent. Aage Bliddal blev enstemmigt valgt som dirigent.

Som stemmetællere blev valgt Jan og Stoffer.

2. Bestyrelsens beretning 2019.

Jeg indledte min beretning for 2017 sidste år med at fortælle om vejret som en af de mest solfattige og vådeste somre i mange år.

Min beretning i år indleder jeg også med et kort resume af vejret som af mange vil blive husket som en af de mest usædvanlige længste varmeperioder – især hvad angår mængden af solskin, og antallet af varme dage med høje temperaturer.

Selvom kalenderen viste forår, så var vejret højsommerligt allerede i maj. Herhjemme blev maj den varmeste af sin slags nogensinde, og slog endda den tidligere varmerekord – som var 129 år gammel – med 1,2 grader.

Derudover skinnede solen, mere end vi nogensinde har oplevet i maj måned eller i nogen kalendermåned overhovedet herhjemme. Hele 363 timers solskin blev det til – eller det der svarede til 11 timer og 42 minutters solskin hver eneste dag.

Det tørre forår og sommer med det langvarige afbrændingsforbud havde som konsekvens, at vi måtte aflyse det årlige Skt. Hans bål med afbrænding på bålpladsen. Bunken af grene m.m. ligger derfor stadig og vi undersøger for øjeblikket om vi kan få lov til at brænde det af i løbet af vinter/forår.

Tørken betød en langvarig og intensiv vanding af vores haver og det har kostet ca. 20.000 i ekstra vandafgift. Vandforbruget har været 3058 M3 (gennemsnit på 26 år er 853).

Indførelse af vandingsrestriktioner i år kan komme på tale hvis høje temperaturer og manglende regn vil præge sommeren 2019.

Til gengæld har vi sparet på benzin og vedligehold af vores græsslåmaskiner og alle maskinerne har kørt upåklageligt i 2018. Denne besparelse kan dog langtfra dække ekstraudgiften til vandet.Vi har derfor udskudt forbedring af veje og øvrige forbedringer af maskinparken.

På vores årlige arbejdsdag tog ca. 35 havelejere med deres kræfter og entusiasme fat på at samle affald, male, klippe grene, fylde huller i vejen og gøre rent på toilettet. Tak til jer. Arbejdsdagen for den nye sæson er fastsat til lørdag den 25. maj fra kl. 10 til 13. Der serveres grillpølser og læskedrikke efter arbejdet!

I løbet af den gode sommer og efterår fik vi udlejet de fleste af de ledige haver, som var blevet opsagt eller ikke fornyet ved sidste års udgang. Vi har haft 35 haveskift i år, der er 5 ledige lige nu, der er 7 på ventelisten. Det er vigtigt at vi som havelejere sørger for at indsende korrekte personlige oplysninger til medlemsdatabasen. Nogle gange oplever vi at der mangler oplysninger eller oplysningerne er forkerte. Det kan skyldes misforståelser under registrering eller man ikke husker at sende ændringer af adresse, e-mail eller telefon. Dette er en opfordring til at tjekke dine oplysninger som er registreret i haveforeningen.

Vi havefolk oplever jo virkelig forskellene på vejrets indflydelse på de afgrøder vi dyrker og de kræfter vi bruger i haven. Når det er godt vejr er vi jo flere i haverne og i længere perioder. Det betyder meget for vores ophold, at alle viser hensyn når de færdes på haveforeningens areal. Desværre måtte vi flere gange i løbet af sæsonen konstatere at der var gæster som opholdt sig uretmæssigt i de enkelte havelodder og der var en del støjende adfærd til langt ud på natten samt en del ikke have relateret trafik på haveforeningens arealer. Det forekommer desværre også udenfor havesæsonen resten af året. Bestyrelsen fik flere henvendelser fra havelejere som følte sig meget generet i havearbejdet på deres havelod. Vi uddelte flere henstillinger og advarsler som heldigvis i de fleste tilfælde blev efterlevet. Det er værd at huske, at det er havelejer, der har ansvaret for sine gæsters opførsel. Det er dejligt kun at nyde synet af haverne fra vejene og stierne som alle har mulighed for at opleve hele året rundt.

Byggeudvalgets beretning.

I bestyrelsens beretning i feb. 2018 er det anført at tilføjelser/udvidelser til eksisterende godkendte skure, overdækkede terrasser og læhegn havde taget et omfang, som bestyrelsen ikke kunne stå inde for over for de myndigheder, som i 1980 gav tilladelse til etablering af nyttehaver – daghaver.

Opgaven har ikke været helt let at klare. Det er forståeligt at hver især ønsker at sætte deres eget præg på det der må opføres. Det er så her at bestyrelsen skal styre og rette på forholdene således at Haveforeningen Enghaven også fremover kan eksistere og være et dejligt sted at dyrke afgrøder og opholde sig under de ordensregler, som ordensreglerne giver mulighed for.

Byggeudvalget har rettet henvendelse til nogle lejere for at få rettet op på forholdene efter at have undersøgt hvad der er givet tilladelse til. Det har været en tidskrævende opgave, men vi fortsætter i 2019.

Inden genudlejning af haverne sikrer vi at skure opfylder kravene i ordensreglerne.

Haveudvalgets beretning.

Haveudvalget har gennemgået hele haveområdet de to gange om året, som foreningens regler foreskriver.

Vi forsøgte for et par sæsoner siden, at lette skrivearbejdet ved at sende/maile et skema til de berørte havelejere, hvor det/de punkter, der krævede en indsats, var krydset af. Skemaet er blevet revideret undervejs.

Nogle har åbenbart svært ved at forstå skemaet, men punkterne er bare ordensreglerne ”klippet i stykker”. Måske skyldes forståelsesproblemerne, at ordensreglerne ikke er blevet læst.

Men vi fortsætter på den måde, da det sparer tid.

Som de foregående år sender vi både forår og efterår ca. 30 påtaler ud. Dertil kommer påtaler til specielle havelejere f.eks. angående overtrædelse af vandingsreglerne.

Bestyrelsen synes fortsat, at der er alt for mange påtaler i forhold til at der er 180 haver. Men en løsning på problemet ligger ikke lige for!

Får vi tid i næste sæson, vil vi prøve at lave en folder til nye havelejere. Her kan der f.eks. blive gjort opmærksom på, at det er en nyttehave der kræver jævnligt besøg og en hel del arbejdstimer. Indholdet i folderen bliver det samme, som der står i ordensreglerne, men måske på en anden måde.

Sidste år blev der i ordensreglerne indført en regel ang. dyrket areal i haverne. Haveudvalget har skrevet til de haver, der ikke opfyldte den regel. Nogle har derfor måttet fjerne græsareal og eller fliser.

I nogle haver står der træer, der ikke er frugt/nyttetræer. I den kommende sæson, vil haveudvalget kontakte de berørte havelejere med besked om at fjerne disse træer.

Høstmarked

Som noget nyt deltog vi på det årlige Høstmarked ved pladsen foran biblioteket. Vi havde fået en invitation og tilbud om en standplads, som vi fyldte med eksempler på afgrøder fra haven og plancher med oplysninger om hvordan man søger om en have mv. samt billedcollager med fotografier taget i haverne til lejligheden.

Der var flere der viste interesse for haveforeningens arbejde og muligheden for at blive havelejer. Bestyrelsen har besluttet at vi deltager på markedet igen til næste sensommer/efterår.

Presse

Da vi stadig havde over 15 ledige haver efter sæsonens start kontaktede vi den lokale presse om de havde lyst til at besøge os i haveforeningen. Det syntes både Frederiksborg Amtsavis og Allerød Nyt tilsyneladende var en god idé. Vi fik meget gode artikler i begge medier. Der er sikkert nogen i forsamlingen, der har læst aviserne!

Vores deltagelse i Vision 2031 for Allerød Kommune.

Allerød kommune valgte at inddrage borgere, foreninger m.v. i processen med Vision 2031. Formanden og en bestyrelsessuppleant deltog sammen med andre foreninger i to workshops, hver af to timer.

Udkastet til vision, som vi blev forelagt viste gode intentioner, men der manglede konkret indhold i punkterne. Formen, hvor vi skulle inddrages og drøfte udkastet gav inspiration til at arbejde videre med processen, men der var for kort tid til at vi kunne arbejde konkret med emnerne.

8 personer pr. bord med 10 minutter til at komme med konkrete forslag inkl. præsentation af hinanden ved alle 5 borde gav knap 1 minut til hver.
Vi manglede helt konkret i oplægget:

Mission – kommunens formålsparagraf
(Vision –  ledestjerne de næste 10-12 var helt fint)
Mål og delmål – hvordan ved vi at vi er på rette vej
Strategi – hvordan arbejder vi med målene
Handling – hvad gør vi helt konkret de næste år

Vi sendte efterfølgende en udtalelse til kommunen. Den kan ses på foreningens hjemmeside.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren gennemgik årets regnskab, der viste en kassebeholdning på 16.928,43 kr. Vi har haft store udgifter i 2018 til vedligeholdelse af ledige haver, rydning og nedrivning af 2 huse i forladte haver. Vandregningen var 6.000kr lavere end 2017. Regnskabet blev godkendt.

4. Budget.

Vores vandregning for 2019 bliver 22.000 kr. højere end året før, på grund af at vi har brugt 3058 M3 vand i 2018. Vores vandregning i 2019 bliver på ca. 33.000 kr. Budgettet for 2019 blev godkendt.

Kontingentet er uforandret 3,50 kr./m2

5. Forslag fra bestyrelsen.

Der var 3 forslag til ændringer i Ordensreglerne- § 1.6, § 2.9 ny, §3.1.

Efter debat og afklarende spørgsmål blev forslaget godkendt med få stemmer i mod.

De nye Ordensregler er vedlagt.

6. Forslag fra medlemmerne.

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

7. Valg.

Niels Villumsen indtræder som bestyrelsesmedlem, Dorte Reehauge (24i) blev valgt som ny bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsen består herefter af:

Lars Ebbesen (have 26e) formand

Peter Bregnedal (have 15g) kasserer

Niels Villumsen (have 7a) bestyrelsesmedlem

Birgit Christensen (have 8a) bestyrelsesmedlem

Kirsten Lorentzen (have 27a), bestyrelsesmedlem

Henriette P. Hansen (have 27d), bestyrelsessuppleant

Dorte Reehauge (24i) bestyrelsessuppleant

Vibeke Lodberg (have 20b), revisor

Aage Bliddal (have 25a), revisor

Jørn Dinesen (have 5f), revisorsuppleant

  1. Eventuelt

Frivillige hjælpere med overskud, der vil bistå havelejere, der for en periode har brug for hjælp kan oplyse navn og tlf.nr. til Peter.

Bestyrelsen arbejder videre med ideer til hvordan vi kan modtage nye havelejere i foreningen.

Årets arbejdsdag bliver afholdt lørdag den 25. maj fra kl. 10.00 med frokost ved 12-tiden.

Afslutning ved formanden

Mange tak til vores dirigent, Aage Bliddal, for endnu en gang at have ført os sikkert gennem generalforsamlingen. Jeg vil gerne takke alle bestyrelsesmedlemmer og tidligere bestyrelsesmedlem for et rigtig godt samarbejde.

Aage Bliddal

Dirigent

Kontingentet for 2019 bedes indbetalt på vedlagte girokort senest

lørdag den 2. marts 2019

Du kan også betale via netbank, på reg. 1551 konto 438 9026, skriv venligst havenummeret under meddelelser.

Hvis du ikke ønsker have i år, bedes du straks give kassereren besked, således at haven kan blive udlejet til en fra ventelisten.

Der bliver igen indkøbt kunstgødning og miljøfrø, som sælges til indkøbspriser. Dette kommer hjem sidst i marts; det er ikke nødvendigt at forudbestille. Kontakt et bestyrelsesmedlem ude i haven, eller send en e-mail til peter@haveforeningen-enghaven.dk  eller ring på 4261 0003.

Skriv et svar

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Abonner på blog

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Slut dig til 81 øvrige tilmeldte

View Desktop Site