i Allerød

Seneste indlæg

Info

Abonner på blog

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Join 85 other subscribers

Generalforsamling 16. januar 2020

Haveforeningen Enghaven

Formand Lars Ebbesen

Ligustervangen 23, 3450 Allerød

2398 9204, bestyrelsen@haveforeningen-enghaven.dk

www.haveforeningen-enghaven.dk

Generalforsamling 16. januar 2020

Dagsorden: 1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere

  1. Bestyrelsens beretning ved formanden, herunder beretning fra udvalgene

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

  1. Budget

Herunder forslag til kontingent og budget for år 2020.

  1. Forslag fra bestyrelsen,

  1. Forslag fra medlemmerne

7. Valg

Lars Ebbesen, formand, på valg

Peter Bregnedal, kasserer, ikke på valg

Birgit Christensen, bestyrelsesmedlem, ikke på valg

Kirsten Lorentzen, bestyrelsesmedlem, genopstiller ikke

Niels Villumsen, bestyrelsesmedlem, ikke på valg

Henriette P. Hansen, bestyrelsessuppleant, på valg

Dorte Reehaug, bestyrelsessuppleant, ikke på valg

Aage Bliddal, revisor, ikke på valg

Vibeke Lodberg, revisor, på valg

Jørn Dinesen, revisorsuppleant, på valg

  1. Eventuelt

1. Valg af dirigent.

Formand, Lars Ebbesen bød velkommen og foreslog Aage Bliddal som dirigent. Aage Bliddal blev enstemmigt valgt som dirigent.

Som stemmetællere blev valgt Svend Mikkelsen (0c) og Anker Nissen (3c)

47 haver var repræsenteret ved generalforsamlingen

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

2019 blev så den mest regnfulde sæson i haveforeningens historie. Meteorologerne ser også en tendens til, at vores efterår bliver vådere og vådere. I følge DMI er der også sandsynlighed for, at vi også vil opleve et vådt efterår næste år. Det er naturligt, at det bliver mere besværlig at passe vores nyttehaver og få et godt udbytte, når jorden har fået meget vand og ingen nævneværdig sol. Ukrudtet har generet vores planter gennem hele sæsonen og der skulle bruges mange timer på pasning af afgrøderne og at få fjernet ukrudtet.

Nyttehaven skal passes hele året for at kunne give et godt resultat af afgrøder og vedligeholdes af hensyn til de andre lejere på haveforeningens areal. Vores forening har 185 nyttehaver med forskellige arealstørrelser som den enkelte lejer har ansvaret for, samt et fællesområde, som bestyrelsen skal sørge for bliver passet.

Denne forpligtelse gælder hele året uanset vejr og vind. Desværre er der nogle havelejere, der tilsyneladende giver op eller ikke afsætter nok tid og kræfter til at vedligeholde det lejede areal. Det er bestyrelsens opgave at sikre at haverne og fællesarealerne benyttes til det som er beskrevet i vores love og regler. Det sker desværre ofte at bestyrelsens medlemmer bliver mødt af vrede, grimme mails og andre fornærmende ytringer, når vi påpeger overtrædelser af ordensreglerne overfor nogle af havelejerne.

Vi har derfor udarbejdet en procedure for udlejning, opsigelse og fraflytning af havelejer, som skal sikre at kommende medlemmer af foreningen får et informationsmøde med formanden og/eller et medlem af bestyrelsen, hvor den kommende lejer får oplysninger som skal sikre, at lejer kan foretage det rigtige valg og undgå uoverensstemmelser mellem bestyrelsen og havelejer.

I behandlingen af alle sager om overtrædelse af de til enhver tid gældende love og ordensregler for Haveforeningen-Enghaven, forsøger vi at leve op til de krav og forventninger medlemmerne har til bestyrelsen og forsøger at undgå de omkostninger der som regel følger med misligholdelse og genopretning af opsagte haver. Bestyrelsen bruger masser af egne kræfter og betaling fra foreningskassen for at opsagte haver kan blive klar til genudlejning.

Der har været en del opfindsomhed med anlæggelse af parkeringsplads til bilen i haven. Det kan man jo ikke kalde dyrkning af afgrøder og samtidig er der jo fare for olieforurening så vi må betale oprensning inden udlejning af de havelodder. Desuden har man benyttet havens vand fra standerne til bilvask og vask af tøj. Man burde rette opfindsomheden på bedre dyrkningsmetoder i sin have og samtidig overholde ordensreglerne.

Der er stadig problemer med den tiltagende biltrafik og tilhørende parkering. Vi oplever ofte, at der køres for stærkt på de anlagte grusveje, til fare for både havelejerne og de andre gående på vores grusveje. Samtidig bliver de brede grønne stier ofte benyttet selvom der er sat stolper i hver ende af stierne for at undgå kørsel med tunge køretøjer, speciel i våde perioder. Men stolperne fjerner man bare og på den måde ødelægges stierne, så de er farlige for cyklister og gående. Vi kan ligeledes forvente at komme til at betale en meget høj pris for renoveringen og der er jo kun medlemmerne til at betale!

Der er fundet madaffald i affaldsspanden på bålpladsen samt yderligere hensættelse af madaffald samme sted. Derfor har vi fjernet muligheden, fordi vi ikke kan aflevere papir og andet småt brændbart på genbrugsstationen hvis det indeholder madspild. Det vil i givet fald udløse en bøde til foreningen.

Arbejdsdagen lørdag den 5. maj gik fint, der deltog 25 medlemmer udover bestyrelsen. Der var en god stemning og de planlagte arbejdsopgaver blev udført. En af de mange opgaver var nedtagning af skur og oprydning af et misligholdt havelod, så den blev klar til genudlejning. Der var den sædvanlige hygge og snak efter oprydningen, med pølser på grillen ved bålpladsen. Buskrydderen var dog lidt ramponeret efter dagen og Peter sendte den til reparation. Tak for deltagernes indsats. Arbejdsdagen for 2020 er fastsat til lørdag den 16. maj og der vil som noget nyt være mulighed for, at man kan aflevere brændbart affald, plastic og rest af byggematerialer fra egen nyttehave på anviste pladser ved ”garagen”. Bestyrelsen vil efterfølgende sørge for at få afleveret affaldet på Genbrugspladsen.

”Stemningen er høj i H/F Enghaven, når foråret løsner startskuddet til endnu en sæson for jord under neglene. Forventningerne til årets høst er i top, og der udveksles frø og gode råd”. Sådan indleder Lis T. Stenstrup sin artikelserie i Ældre Sagens medlemsblad fra april 2019. Lis som i øvrigt selv er havelejer i vores forening, har i 4 artikler talt med havelejere og bestyrelsesmedlemmer og godt beskrevet årets gang i nyttehaven og hvad havearbejdet og samværet med andre betyder. Tak til Lis. Artiklerne kan hentes og læses fra vores hjemmeside for dem som ikke får Ældresagens blad.

Vognmanden gjorde det STORE bål klar, så det fyldte mindre, da Jeppe Lodberg og Aage Bliddal tændte det kl. 21, og kort efter måtte de mange tilskuere rykke kraftigt tilbage pga. varmen.

De store træer omkring bålpladsen kunne ikke flytte sig, så de blev noget svitset i toppen!

Ellers gik det fint. Sangene blev afsunget, øl og vand blev drukket og der blev snakket godt. Også med de mange nye lejere i haveforeningen.

Jeppe passede bålet ud på de små timer, og Aage ryddede op i askedyngen næste dag og brændte lidt mere
af.

Godt at vi fik sparet en del penge på denne haveoprydning!

Ligesom sidste år var foreningen deltager på Høstmarkedet lørdag den 5. oktober på pladsen foran Biblioteket. Vores stand med plancher og brochurer og et udpluk af sene afgrøder og blomster, blev besøgt af en del interesserede mennesker, som fik et indtryk af hvor stor glæde, man kan drage af en nyttehave i Allerød.

Af andre deltagere på markedet kan nævnes ”Æbler til most” hvor man kunne få presset egne medbragte æbler til most, kunne købe strikkede æblehuer, honning og blomsterløg. Jeg kan varmt anbefale foreningens medlemmer at besøge høstmarkedet.

Vi har ved årets slutning 184 haver hvoraf 19 er ledige. Der er 25 nye personer på ventelisten som bliver kontaktet i starten af 2020.

Byggeudvalgets beretning.

Byggeudvalget har i 2019 behandlet og godkendt ansøgninger om tilladelser til opførelse af skure, overdækkede terrasser og drivhuse. Det er vigtigt at dem der ansøger, har læst vores ordensregler, så ansøgningen kan godkendes uden bemærkninger. Ved genudlejning af haver bliver de gennemgået, for at sikre at eksisterende skure mm. overholder ordensreglerne. Gør skurene, overdækkede terrasser og drivhuse ikke det, lovliggøres de ved ændring eller fjernes inden genudlejning foretages.

Som vi tidligere har givet udtryk for, giver Foreningen ikke dispensation med henvisning til eksisterende skure, der ikke overholder gældende ordensregler.

Det er ikke tilladt at ændre og/eller udvide skure mv uden Foreningens tilladelse.

I haverne må der ikke opbevares byggematerialer, medmindre der er søgt og givet tilladelse til opførelse af et byggeri i henhold til punkt 3.1 i ”Ordensreglementet for Haveforeningen Enghaven”

Haveudvalgets beretning

 Udover det formanden har nævnt om haveudvalgets problemer, vil Haveudvalget fremlægge et par punkter:

Ukrudt: Ukrudtet har i den forløbne sæson haft rigtig gode vækstforhold.

Specielt Kortstrålen er et stort problem, og Haveudvalget vil gerne have

havelejerne til at hjælpe med at løse problemet.

Kortstrålen er utrolig livskraftig og spreder rigtig mange frø. Ved klargøring

af ledige haver er det ret tidskrævende at fjerne også denne plante.

Kartoffelstykker er set helt dækket med kortstrålen. Det er blandt andet af hensyn til

nabohaverne en meget dårlig plan, blot at grave planten ned efterhånden

som kartoflerne bliver gravet op.

Kortstrålen er nem at trække op, og den skal fjernes helt fra haveområdet.

Træer: På sidste års generalforsamling meddelte bestyrelsen, at den ville sørge

for, at § 2.5 i foreningens ordensregler blev fulgt op. Dvs. træer i haverne

skal være frugttræer og max 3m høje.

Den proces er sat i gang, de fleste opfordringer er blevet fulgt. Vi prøver at få

projektet afsluttet i løbet af vinteren.

På gensyn i haverne.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren gennemgik årets regnskab, der viste en kassebeholdning på 12.994,82 kr. Vi har haft store udgifter i 2019 til vedligeholdelse af ledige haver, rydning og nedrivning af 2 huse i forladte haver. Vandregningen var 26.000 kr. højere end 2018.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget.

Vores vandregning for 2020 bliver 26.000 kr. lavere end året før, på grund af at vi har brugt mindre vand end i 2018. Budgettet for 2020 blev godkendt.

Kontingentet er uforandret 3,50 kr./m2

5. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog at anlægge en forsøgshave med flere lejere, hvor hver dyrker et lille stykke af en have.

Bestyrelsen vil foreslå at vi bruger en af haverne som forsøgshave. Vi vil gerne prøve om der er behov for at leje et mindre haveareal for nogle lejere i et fællesskab. Meningen er, at vi anvender en ledig have og udstykker haven i mindre dele således, at den vil blive tilgængelig for førstegangshavelejere som i et fællesskab udnytter hele havens areal ved at den enkelte deltager får tildelt dyrkning og pasning af et lille lod jord. Eksempelvis kan der være 4 lejere der deler en have på 200 kvm og betaler for sin del som vil være 200/4 = 50 kvm.

Der vil blive arbejdet videre med ideen. Både som fælleshave og/eller små haver med en lejer.

6. Forslag fra medlemmerne.

Der var 4 forslag i alt fra 2 havelejere.

Forslag fra Else Rambow (7e+f)

En overdækket terrasse skal have mindst 1 helt åben langside året rundt.
Der må opføres en overdækket terrasse enten bygget sammen med et skur eller i stedet for et skur. 
En overdækket terrasse skal overholde de samme regler som for et skur, dog må størrelsen være op til max. 6 m².

Bestyrelsen var imod forslaget om ændring af punkt 3.3 – 2 åbne sider til 1 åben side – i Ordensreglementet for Haveforeningen Enghaven.  Det er kun 2 år siden generalforsamlingen godkendte ordensreglerne sidst. Der var flere af de overdækkede terrasser, som blev mere og mere lukket, med eller uden tilladelse. Ved genudlejning af haver har bestyrelsen i de 2 år der er gået, sikret at skure, overdækkede terrasser og drivhuse overholder ordensreglementet.

Det fremsatte forslag om en overdækket terrasse skal have mindst 1 helt åben langside året rundt blev vedtaget.

Referat fra bestyrelsesmøder skal lægges ud på hjemmesiden inden 14 antal dage.

Bestyrelsen vil fremover udsende nyhedsbrev snarest muligt efter hvert bestyrelsesmøde. Nyhedsbrevet vil ud over fremtidige arrangementer og andre oplysninger indeholde et resume fra bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen skal besvare henvendelser fra medlemmerne.

Naturligvis skal bestyrelsen svare på henvendelser fra medlemmerne. Vi vil have ekstra fokus på dette fremover og samtidig tjekke at vi har de korrekte mailadresser.

Forslag fra Connie (8f)

Præsentation af kommende bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med valg.

Jeg vil gerne stille forslag til, at bestyrelsesmedlemmer ved kommende valg og genvalg præsenterer sig selv og fortæller kort om, hvad deres mål er og hvad de brænder for i forhold til bestyrelsesarbejdet.

Jeg ønsker en rummelig bestyrelse, der samtidig med det gode foreningsarbejde har fokus på det gode naboskab og hvor der er plads til forskelligheder.

Forslaget blev vedtaget og det vil være dirigenten fremover der vil sørge for at alle bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, skal præsentere sig selv.

7. Valg.

Efter tre præsentationer blev Lars Ebbesen genvalgt som formand. Anders Stoffer (13f) blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, og Henriette P. Hansen (27d) blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsen består herefter af:

Lars Ebbesen (have 26e) formand

Peter Bregnedal (have 15g) kasserer

Niels Villumsen (have 7a) bestyrelsesmedlem

Birgit Christensen (have 8a) bestyrelsesmedlem

Anders Stoffer (13f), bestyrelsesmedlem

Henriette P. Hansen (have 27d), bestyrelsessuppleant

Dorte Reehaug (24i) bestyrelsessuppleant

Vibeke Lodberg (have 20b), revisor

Aage Bliddal (have 25a), revisor

Jørn Dinesen (have 5f), revisorsuppleant

8. Eventuelt

Flere spurgte om hvor der er hjemmel til at man kun må få 1 have?

Emnet blev drøftet og henvist til eventuelt. Det er ikke indsendt som forslag.

Bestyrelsen har været enige om, at ledige haver skal gå til nye lejere fra ventelisten, før de tildeles lejere som, har en have.

Else Rambow efterlyste en frivillig gruppe der samarbejder om hjemløse katte i Haveforeningen, 2 lejere meldte sig til.

Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at der i ordensreglerne pkt. 1.5 står, at det ikke er tilladt at holde dyr på området, hvilket gælder alt, der kan gå, svømme eller flyve. Derfor kan bestyrelsen ikke medvirke til at der sker fodring af katte eller andre dyr på foreningens areal. En hvilken som helst fodring med animalsk føde som ikke sker under kontrollerede forhold, er med til at tiltrække rotter og andre skadedyr til haverne.

Årets arbejdsdag bliver afholdt lørdag den 16. maj fra kl. 10.00 med frokost ved 12-tiden.

Til orientering afholder Biblioteket og Den Grønne Guide 3 foredrag om ”Økologisk køkkenhavekursus” i april måned. Tilmelding på bibliotekets hjemmeside.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten, samt en særlig tak til Kirsten som har valgt at træde ud af bestyrelsen efter at have gjort et stort stykke arbejde i 7 år.

Aage Bliddal

Dirigent

Kontingentet for 2020 bedes indbetalt på vedlagte girokort senest

 

lørdag den 29. februar 2020

Du kan også betale via netbank, på reg. 1551 konto 438 9026, skriv venligst havenummeret under meddelelser.

Hvis du ikke ønsker have i år, bedes du straks give kassereren besked, således at haven kan blive udlejet.

Leave a Reply

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Abonner på blog

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Join 85 other subscribers

View Desktop Site